FAQ - IRK

1. Jeśli w polu "dokumenty uprawniające do podjęcia studiów" błędnie zaznaczyłem "stara matura" jak mogę zmienić na "nowa matura"?

W sytuacji błędnego zaznaczenia dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów istnieje możliwość samodzielnej korekty poprzez wycofanie zapisów w poszczególnych krokach do momentu wyboru tego dokumentu, tzn. należy wyrejestrować się z kierunku/kierunków na które już się zapisałeś poprzez kliknięcie okienka "Wypisz się!" a następnie należy usunąć wszystkie wcześniej wprowadzone dane dotyczące tego dokumentu (np. numer, data, instytucja wydająca dokument). Zmiana dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów będzie możliwa jeśli w polu wyboru będzie V a nie X. Po wprowadzeniu poprawnych danych dotyczących dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów, należy ponownie dokonać zapisu na kierunek. UWAGA: czynność ta jest możliwa tylko do ostatniego dnia zapisów wynikającego z harmonogramu rekrutacji na dany kierunek.

2. Jakie parametry techniczne powinno spełniać zdjęcie, które muszę załączyć do IRK?

  • Zdjęcia powinny być dobrej jakości (wyraźne, o prawidłowej jasności, kontraście i kolorystyce).
  • Tło powinno być gładkie i niejaskrawe a kontur głowy powinien być wyraźnie widoczny. Niedopuszczalne jest, by w tle widać było cień fotografowanej osoby bądź inne rozpraszające uwagę szczegóły.
  • Kolory powinny być naturalne, niedopuszczalne są zdjęcia niekolorowe (czarno-białe, sepia).
  • Preferowane jest zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 400 x 500 pikseli, co pozwala na wydrukowanie zdjęcia w rozmiarze 2 cm * 2,5 cm z odpowiednią jakością. Akceptowane są również zdjęcia o większych wymiarach spełniających powyższe proporcje.

3. Jak powinno wyglądać zdjęcie, które należy załączyć do IRK?

  1. Zdjęcie powinno spełniać wymogi do dowodu osobistego tj.: bez nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami, głowa frontalnej z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy.
  3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
  4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączonej fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności wyznaniowej.

Osoby, o których mowa w pkt. 2, 3, i 4 nie muszą dołączać zaświadczeń, jeśli okażą nowy dowód osobisty z takim samym zdjęciem, które chcą umieścić w legitymacji.

4. Wykonałem wszystkie kroki rejestracji ale nie mogę wydrukować podania o przyjęcie na studia z systemu IRK.

Wydruk podania z IRK jest możliwy po zaakceptowaniu zdjęcia przez pracownika UWr. Czynność ta następuje w terminie do 3 dni roboczych od momentu zamieszczenia zdjęcia przez kandydata w systemie IRK. W przypadku odrzucenia zdjęcia kandydat musi w terminie 7 dni od otrzymania informacji o przyczynie jego odrzucenia, ponownie dołączyć prawidłowy plik ze zdjęciem.

5. Nie będę mógł złożyć dokumentów osobiście, czy może to za mnie zrobić osoba trzecia (rodzic, przyjaciel, kurier)?

Kandydat nie ma obowiązku składania dokumentów osobiście. W przypadku składania ich za pośrednictwem poczty lub kuriera wymagane jest notarialne poświadczenie kserokopii dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdziłaby Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna/Dziekan, w przypadku ich osobistego złożenia. Dokumenty mogą również zostać doręczone przez osoby trzecie na podstawie pełnomocnictwa (wzór pełnomocnictwa) udzielonego przez kandydata lub przez złożenie notarialnie poświadczonych kserokopii dokumentów. Dokumenty muszą dotrzeć na uczelnię w terminie określonym w harmonogramie – decydująca jest data dostarczenia dokumentów, a nie data stempla pocztowego czy termin nadania przesyłki. Niedopełnienie obowiązku złożenia dokumentów na wyżej określonych zasadach spowoduje nieprzyjęcie kandydata na studia.

6. Jestem na liście kandydatów rezerwowych, czy to znaczy , że mogę złożyć dokumenty?

Nie. Dokumenty mogą składać tylko osoby które mają status "kandydat do przyjęcia (złóż dokumenty)". Osoby z listy rezerwowej muszą czekać na ewentualną zmianę statusu w kolejnych turach rekrutacji.

7. W pierwszej turze naboru nie znalazłem się na licie osób do przyjęcia, jestem natomiast na liście kandydatów rezerwowych. Czy muszę złożyć jakieś oświadczenie aby brać dalej udział w rekrutacji?

Nie ma potrzeby składania oświadczenia, w dalszym postępowaniu kandydaci z list kandydatów rezerwowych biorą udział automatycznie. Dopiero status "Kandydat nieprzyjęty" oznacza koniec procesu rekrutacji na dany kierunek.

 8. Czy przy rejestracji muszę samodzielnie wprowadzać wyniki matury?

1. Jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w latach 2006-2018, to przy rejestracji musisz podać wszystkie przedmioty zdawane na maturze oraz ich poziomy (podstawowy i rozszerzony – o ile na maturze było takie rozróżnienie), bez konieczności podawania wyników egzaminów. Wyniki egzaminów będą pobrane z Krajowego Rejestru Matur KReM (pod warunkiem, że wcześniej nie zostało przez Ciebie złożone ich zastrzeżenie). Jednak mimo pobierania wyników z KReM możesz również samodzielnie wprowadzić wyniki matury do systemu.

2. Jeśli masz tzw. starą maturę lub świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury w roku 2002 lub 2005 lub dyplom matury międzynarodowej (IB) uzyskany w roku 2017 lub wcześniej, to przy rejestracji musisz wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego i inne oceny brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

3. Jeśli masz świadectwo dojrzałości wydane w latach 2006-2018, którego wyniki egzaminów maturalnych nie mogą być pobrane z Krajowego Rejestru Matur ze względu na złożone wcześniej zastrzeżenie, to przy rejestracji musisz wprowadzić wyniki egzaminu maturalnego istotne dla rekrutacji na wybrane kierunki studiów.

9. Jeśli zdawałem w tym roku na maturze język obcy ustny (bez rozróżnienia na poziomy), to gdzie mam to zaznaczyć?

W dziale „Wprowadzanie egzaminów maturalnych i wyników matury” w drugiej części tabeli znajdują się przedmioty, które zdaje się na maturze bez rozróżniania na poziomy. Należy wybrać opcję np. Matura ustna: język niemiecki – bez poziomów. Możesz wprowadzić wyniki lub zostawić pole z % puste (o ile nie zastrzegłeś wyników matury).

10. Co zrobić, jeżeli opłata dokonywana jest przelewem internetowym, ale z konta np. mamy lub taty, więc dane zleceniodawcy są inne. Czy pieniądze trafią na moje konto indywidualne w systemie IRK?

O ile kandydat prawidłowo przepisał nr konta bankowego ze swojego konta indywidualnego IRK, to nie ma znaczenia, z czyjego konta zostaną wysłane pieniądze. W systemie IRK każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer konta, gdzie ostatnie 11 cyfr to PESEL kandydata. To konto jest przeznaczone do wpłaty rekrutacyjnej.

11. Czy zdjęcie do legitymacji trzeba zamieścić w trakcie rejestracji?

Zdjęcie można załączyć w każdej chwili, również po zamknięciu systemu IRK. Należy pamiętać że zdjęcie jest niezbędne, aby móc wydrukować kwestionariusz osobowy.

12. Nie mogę zapisać się na kierunek. Wyświetlany jest komunikat, że nie spełniam warunków.

W takim przypadku warto jeszcze raz zapoznać się z zasadami rekrutacji na wybrany przez Ciebie kierunek, które znajdują się w zakładce "Katalog" oraz sprawdzić, czy wszystkie dane zostały wprowadzone, np. przedmioty zdawane na maturze z zaznaczeniem poziomu zdawania, ocena na dyplomie albo średnia ze studiów.

 13. Jeśli chcę zapisać się na kilka kierunków, to czy muszę założyć osobne konta w IRK?

Nie da się założyć kilku kont. Każdy kandydat może założyć jedno konto indywidualne, przez które rekrutuje się na dowolną liczbę wybranych kierunków studiów.

 14. Czy można zapłacić wspólnie za wiele kierunków studiów?

Tak. Na jedno osobiste konto bankowe, wygenerowane przez system IRK, można wnieść jedną opłatę za wszystkie wybrane przez kandydata kierunki. System IRK wskaże Ci, jaką kwotę masz wpłacić.

15. Czy na konto bankowe otrzymane podczas rejestracji mogę uiścić opłatę m.in. za czesne?

Nie. Na konto otrzymane przy rejestracji na studia można wnieść opłatę rekrutacyjną, a po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia również opłatę za legitymację (ELS). Informacje dotyczące numeru rachunku, na który można wpłacać czesne podawane zostaną w umowie o świadczenie usług edukacyjnych, która zostanie przedstawiona do podpisania w Dziekanacie Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów.

16. Czy na jedno konto bankowe można wnieść opłatę rekrutacyjną za kilka osób?

Nie można. Każdy kandydat musi wnieść opłatę na swoje indywidualne konto bankowe. Numer konta wygenerowany zostanie przez system i będzie zawierał numer PESEL kandydata.

17. Jeśli z zasad rekrutacji wynika, iż pod uwagę będzie brany jeden z dwóch przedmiotów do wyboru, a ja zdawałem oba to który mam wybrać nie znając wyników matury?

Można zaznaczyć oba zdawane przedmioty a system do przeliczenia punktów rekrutacyjnych weźmie wynik korzystniejszy dla Ciebie (dający więcej punktów).

18. Dokonałem opłatę rekrutacyjną ale nie widzę jej w systemie IRK. Czy mogę sam odznaczyć dokonanie zapłaty?

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne w IRK w terminie do 5 dni roboczych od wykonania przez Ciebie przelewu. Nie masz możliwości samodzielnego zaznaczenia w systemie faktu dokonania opłaty. Status płatności zmieni się po zaksięgowaniu jej przez bank.

19. Zapomniałem hasła do IRK i nie mogę go odzyskać.

Jeśli nie otrzymałaś maila o odzyskaniu hasła, sprawdź w SPAM. W przypadku braku informacji w SPAM skontaktuj się z Pomocą techniczną pod nr tel. 71 375 2985