Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Utwórz konto

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław;

 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywane do celów statutowych, archiwalnych, statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest udzielona zgoda oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, jednak będzie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano oraz na przetwarzanie, którego podstawą jest wypełnienie obowiązku prawnego;

4. Podanie danych jest  dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji na studia;

5. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1668.);

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, w razie przyjęcia na studia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentacji przebiegu studiów na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych do tej ustawy przez czas trwania studiów, a następnie w celach archiwalnych przez okres 50 lat;  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu; 

8. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane  nie będą poddawane profilowaniu;

9. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach postępowania rekrutacyjnego na studia oraz dokumentowania przebiegu studiów i wykorzystywanie ich do celów: statutowych, archiwalnych i statystycznych, zgodnie z  Art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane. Podstawą przetwarzania danych kandydata na studia jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1668.) i rozporządzenie Ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861).

 

Błędy danych 

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Wrocławski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK.